Skip to content

Твърдо|течно гориво

Отоплението на твърдо гориво е един от най-разпространените и предпочитани варианти в България. Твърдите горива са дърва, въглища, брикети и биомаса. Ценово, съотношението на тези горива спрямо всички останали, си остава все още най-ниското.

Твърдо гориво

ВЪГЛИЩА – основните използваеми са черни и кафяви въглища. Разходите за отопление на 80 м2 / 200 м3 / – средно фамилно жилище, с дневно натоварване на отоплителната инсталация 8 часа, 31 дни в месеца, при използване на кафяви въглища с калоричност 4,07 kWh/kg и КПД на котела 70% ще струва на потребителите 213 лв. за месец. Препоръчително е въглищата да са сухи, а размера на въглищата според производителя варира в границите от 10 мм до около 50 мм, КПД-то на котела също се мени в границите 70-85%.

ДЪРВА – като гориво за котли и съоръжения в отоплителни инсталации се използват най-много. Спрямо вида, дървесината има различна плътност и калоричност. Разходите за отопление на 80 м2 / 200 м3 / – средно фамилно жилище, с дневно натоварване на отоплителната инсталация 8 часа, 31 дни в месеца, при използване на дърва за огрев с калоричност 3,14 kWh/kg и КПД на котела 70% ще струва на потребителите 145 лв. за месец.

В зависимост от конструкцията има конвенционални и пиролизни котли. При пиролизните горенето е изпълнено на принципа на отделяне на газ чрез пиролизна дестилация. Всички пиролизни котли са с много високо КПД, достигащо до 90% при използването на дърва с влажност по-малка от 15-20% .Поради сложния процес на работа пиролизните котли, трябва да са оборудвани с автоматика за управление на процеса, за да се предпази котела от нискотемпературна корозия.

Природен газ

ПРИРОДЕН ГАЗ – природният газ е около 98% метан. Природният газ има калоричност около 8000 ккал/нм3.
Масово се предлагат газови котли с мощности от около 8 kW до 100 kW – за битово потребление. Има два типа котли на природна газ – конвенционални и кондензи. Ефективността на конвенционалните е около 90-94 %.
Тъй като при изгарянето си природният газ отделя водна пара и сравнително малко вредни емисии, това е едно от най-екологичните горива.