Skip to content

Пелети

Дървесните пелети се получават от пресовани под голямо налягане дървени стърготини, остатък от дървообработването. Пелетите са екологично чисто гориво, неутрални по отношение на въглеродния диоксид (СО2), тъй като се добиват от възобновяеми източници. При горене не отделят черен дим , което ги прави идеални за камини със стъклен отвор. Системите за отопление с пелети са напълно автоматизирани: сами дозират необходимото им количество пелети за изгаряне, а също така имат възможност и за управление от мобилен телефон.

Пелети за отопление

Пример за изчисление на разходите за отопление

Посочените в примера изчисления са направени за средно дневно натоварване 8 часа, 31 дни в месеца за 8 kW дневен товар, достатъчен за отопление на средно фамилно жилище с 80 m2  жилищна площ (200 m3 отопляем обем).

Гориво Калоричност КПД на котела Цена на горивото Специфична цена на топлинна енергия Разходи за отоплението за 1 месец
Лигнитни въглища (брикети) 3,72 kWh/kg 70% 150 BGN/t 0,058 BGN/kWh 157,1 BGN/месец
Дърва за огрев 3,14 kWh/kg 70% 145,28 BGN/t 0,066 BGN/kWh 180,3 BGN/месец
Електроенергия 1,00 kWh 99% 0,171 BGN/kWh 0,172 BGN/kWh 470,6 BGN/месец
Природен газ 9,01 kWh/m3 90% 804 BGN/1000 nm3 0,099 BGN/kWh 270,5 BGN/месец
Пропан-бутан 12,80 kWh/kg 90% 2 101,56 BGN/t 0,182 BGN/kWh 497,5 BGN/месец
Дизелово гориво 11,63 kWh/kg 88% 2 057,41 BGN/t 0,201 BGN/kWh 548,4 BGN/месец
Промишлен газьол 10,98 kWh/kg 88% 1 900,29 BGN/t 0,197 BGN/kWh 536,6 BGN/месец
Дървесни пелети 4,88 kWh/kg 88% 380,05 BGN/t 0,088 BGN/kWh 241,2 BGN/месец

От таблицата се вижда, че по – евтино е отоплението на брикети и дърва, но при брикетите се отделя много пепел (при доставка, при зареждане на камината, след изгарянето), а при дървата има много допълнителни операции (рязане, цепене, подреждане, често дозареждане на камината).